Maribo
Gymnastik Forening
 

Stiftet 9. april 1902

 
Hjemsted og formål
§ 1.
 
Foreningens navn er Maribo Gymnastik Forening, og dens hjemsted er Lolland Kommune.
 
Foreningen er medlem af de organisationer, hvorunder foreningens aktiviteter hører, og er underkastet disse organisationers love og bestemmelser.
 
§ 2.
 
Foreningens formål er gennem idræt, særlig gymnastik og boldspil og anden fritidsbeskæftigelse af opdragende art, at udvikle ungdommen i samfundsgavnlig retning og ved selskabeligt samvær at skabe et godt kammeratskab mellem medlemmerne.
 

Medlemmerne

§ 3.
 
I foreningen kan optages såvel kvindelige som mandlige aktive og passive medlemmer. Optagelse som medlem sker ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer, en af foreningens ledere eller via tilmelding på foreningens hjemmeside. Anmodning om optagelse i foreningen skal godkendes af foreningens bestyrelse og kan nægtes, når der af bestyrelsen skønnes at være grund derfor.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren. Medlemsskabet skal fornyes hvert år pr. 1.september. Æresmedlemmer og hædersmedlemmer udnævnes af bestyrelsen.
 
 
§ 4.
 
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Betalingsbetingelser fastsættes af bestyrelsen. Restance udover 2 måneder kan medføre eksklusion.
 
§ 5.
 
Et medlem, hvis adfærd måtte give anledning dertil, kan ekskluderes af foreningen, såfremt dette vedtages på et bestyrelsesmøde. Såfremt der enten af den udelukkede selv eller 1/6 af medlemmerne inden en måneds forløb opponeres mod bestyrelsens beslutning, afgøres sagen af førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.
 
Generalforsamling
§ 6.
 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender og er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal, når den er lovlig indvarslet. Den afgør ved simpel majoritet de forslag, der i overensstemmelse med dagsordenen forelægges den. Foreningens opløsning kan dog kun vedtages med 2/3 majoritet af foreningens aktive stemmeberettigede medlemmer.
 
§ 7.
 
Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år; for medlemmer under 16 år har en forældre/værge pr. familie stemmeret. Én stemme pr. familie uanset antal aktive børn. Stemmeret kan kun afgives ved personligt fremmøde, ingen kan afgive mere end en stemme pr. afstemning. Stemmeret har dog kun medlemmer der har været indmeldt i mindst 30 dage.
 
§ 8.
 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag på hjemmesiden: www.maribo-mgf.dk samt ved mail til medlemmerne med indkaldelse.
 
Forslag der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt indsendes til formanden senest 6 dage før.

Evt. indkomne forslag kan udsendes til medlemmerne, eller offentliggøres på www.maribo-mgf.dk senest 5 dage før generalforsamlingen.
 
                      1. Valg af dirigent.
                      2. Formandens beretning
                      3. Regnskabsaflæggelse
                      4. Behandling af Indkomne forslag.
                      5. Valg.
                      6. Eventuelt.

§ 8. A
                      
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt,  eller når 10 pct. af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest seks uger efter, at anmodningen er kommet til  formandens kundskab. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 8 dage. 
 
§ 9.
 
På generalforsamlingen vælges formand, kasserer, sekretær samt 2 menige medlemmer for en periode af 2 år.
Formand og 2 menige medlemmer vælges i ulige årstal, medens kasserer og sekretær vælges i lige årstal.
For en periode af 1 år vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleanter.
Hvis der IKKE kan vælges en kasserer på generalforsamlingen, kan bestyrelsen selv vælge en kasserer udenfor, i dette tilfælde vælges et menigt medlem yderligere.
Genvalg kan finde sted.
 

Bestyrelsen

 
§ 10.
 
Bestyrelsen vælger udvalg efter behov, leder foreningens anliggender og har rådighed over dens midler til anvendelse i foreningens interesser, men er også ansvarlig for, at de nævnte midler anvendes eller opbevares på en for foreningen betryggende måde.
Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det fornødent, eller 1 bestyrelsesmedlem fremsætter ønske herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når
4 medlemmer er mødt.
 
 
§ 10. A

Tegningsregler og hæftelse.
 
 
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Formanden og kassereren står hver for sig, for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Formanden og kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.
Det påhviler ikke foreningens medlemmer og bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 11.
 
Bestyrelsen udpeger repræsentanter til de respektive organisationer.
 
§ 12.
 
Foreningens kasserer fører regnskab, der afsluttes pr. 31. december, og fremlægger
det i revideret stand på den årlige generalforsamling. Regnskabet forevises i øvrigt 
på bestyrelsens eller revisorernes forlangende. Kassereren skal aflevere regnskabet 
til revisorerne senest 8 dage forinden generalforsamlingen.
 

Vedtægtsændringer

§ 13.
 
Foreningens vedtægter kan ændres af et flertal af de stemmeberettigede medlemmer på den ordinære generalforsamling, eller på en ekstraordinær generalforsamling, der er lovlig indvarslet i henhold til vedtægternes § 8. Forslag om ændring af vedtægterne, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal i skriftlig form indsendes til formanden senest 6 dage før.
 

Forskelligt

§ 14.
 
I tilfælde af foreningens opløsning skal eventuel formue overgå til en lokal gymnastikforening med samme formål, præmier og faner overgå til Maribo Lokalhistorisk arkiv.  Disse vedtægter er ændret sidste gang på generalforsamlingen den 20. marts 2024 og træder i kraft straks.
 

Bestyrelsen

 
Maribo Gymnastik Forening / Lindehusvej 4 / 4930 Maribo / Mobil nr. +45 53 81 23 04 / Jyske Bank 0682 283 563 7980 /Mobilepay 70681 / CVR 31211999