Børneattester

Reglerne om børneattester skal medvirke til at forhindre, at personer, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, uden videre kan få en opgave eller et job, hvor han eller hun er i direkte kontakt med børn.

Siden den. 1. juli 2005 har det været lovpligtigt for foreninger, spejdergrupper, sociale organisationer og offentlige myndigheder at indhente børneattester. Det skal de gøre, inden de ansætter eller indgår aftaler med personer, der skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

I juni 2012 blev reglerne skærpet til også at omfatte personer, der via deres arbejdsopgaver færdes fast på steder, hvor de er i kontakt med børn under 15 år.

En særlig straffeattest

En børneattest er en særlig straffeattest, der indeholder oplysninger om afgørelser om seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år, det vil sige en dom e. lign. for et eller flere af følgende punkter i straffeloven:

  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
  • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
  • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år

Børneattester er en pligt

Reglerne indebærer, at alle idrætsforeninger er forpligtet til at indhente børneattester på nyansatte trænere, ledere, instruktører og hjælpere, som har kontakt med børn under 15 år. Overholdes loven ikke, kan idrætsforeningen straffes med bøde. 

En negativ børneattest betyder, at vedkommende ikke har domme for seksuelle krænkelser. 

En positiv børneattest betyder derimod, at vedkommende er dømt for seksuelle krænkelser af børn og unge under 15 år.

Træneren skal give samtykke

Børneattester må dog kun udleveres, hvis træneren, instruktøren, lederen eller hjælperen giver sit samtykke. Hvis han eller hun modsætter sig, at foreningen indhenter en børneattest, må foreningen ikke ansætte ham/hende, ligesom han eller hun ikke må virke i foreningen.

Forudsætning for kommunalt tilskud

Indhentelse af børneattester er desuden en forudsætning for at foreningen kan opnå kommunale tilskud. Det blev det i december 2009, da Folketinget vedtog en ændring af folkeoplysningsloven. Ændringen betyder, at folkeoplysende foreninger, en gang om året skal afgive en erklæring om, at de overholder reglerne om at indhente børneattester. Erklæringen er en forudsætning for at opnå kommunale tilskud